Diagnostika

Komplexní přístup ke vzdělávání a rozvoji jedince vždy vyžaduje posouzení jeho současných kompetencí, potenciálu a rozvojových oblastí...


Využíváme psychologické diagnostické metody k relevantnímu identifikování silných stránek  a potenciálu k rozvoji u stávajících zaměstnanců, talentů a klíčových pracovníků i kandidátů při výběrových řízeních.

 

Pomůžeme vám nadefinovat kompetenční model dané pozice a efektivně tak porovnat osobnostní, výkonové a motivační aspekty jedince, který tuto pozici zastává, následně pak určit vhodné oblasti jeho dalšího rozvoje, včetně např. cílů a témat pro individuální koučování. Diagnostiku rozšiřujeme rovněž na týmy, úseky či celou firmu prostřednictvím auditu spokojenosti a motivačního klimatu.

 

Správná volba, ale i změna kariérového směru dnes patří do profesního života každého z nás. Rozhodnutí, kterým směrem se vydat, pak často vychází z dobré znalosti sebe sama, svých potřeb, hodnot, zájmů a zaměření osobnosti. K efektivnímu poznání a sladění všech těchto záležitostí nabízíme nově profesní a kariérovou diagnostiku osobnosti, s kariérových poradenstvím a kariérovým koučinkem, určenou pro osoby od 13 do 26 let (spojenou se studijními předpoklady a výběrem povolání) a nad 26 let.

Typy nabízených služeb

Psychologická diagnostika pro specifickou pracovní pozici

 • využití psychodiagnostických testů a dotazníků k zjištění potenciálu jedince
 • testy mimo jiné měří rychlost, správnost a pružnost myšlení, tato charakteristika má značný vliv na úspěšnost ve většině lidských činností, lze posoudit zaměření kandidáta na vůdčí roli, rychlé rozhodování, úspěšné řešení krizových rozhodnutí či na kvalitu, analýzu, styl práce vyžadující čas a rozvahu
 • dotazník motivace k výkonu slouží jako koncept k vysvětlení rozdílů v individuálním chování v různých oblastech všedního života, zejména v pracovní oblasti, příklady dimenzí: vytrvalost, angažovanost, flexibilita, nebojácnost, důvěra v úspěch, ochota učit se, preference obtížnosti, samostatnost, sebekontrola, orientace na status, soutěživost, cílevědomost apod.
 • systém Belbin e-interplace, jehož jsme certifikovaným distributorem, umožňuje nadefinovat požadavky dané pracovní pozice a vyhodnocuje kompatibilitu a vhodnost kandidátů pro tuto pozici na základě jejich vhodných týmových rolí
 • osobnostní dotazníky umožňují diagnostikovat dimenze a rysy osobnosti využitelné v profesní praxi, jako např. spontánní projev základních vlastností, včetně temperamentového zaměření, projevy prožívání vztahů, projev sebeuplatnění, zralost osobnosti, předpoklad výkonu, jde o velmi detailní popis struktury osobnosti, jehož interpretaci a konzultaci s daným jedincem může vést pouze psycholog
Více informací

Assessment Centre

 • metoda sloužící pro obsazení volné pracovní pozice vhodným či nejvhodnějším kandidátem, tzv. multifunkční zkouška
 • vždy přítomnost více hodnotitelů, kteří posuzují kandidáta z různých hledisek a dle různých kritérií během delšího časového úseku, obvykle 0,5 až 1 dne
 • nadefinování kompetenčního modelu a na základě něho pak výběr vhodných posuzovacích metod, např. kombinace psychodiagnostických testů, rozhovorů, individuálních a týmových aktivit, simulace pracovní činnosti, hraní rolí apod.
 • závěrečná zpráva obsahuje výsledky porovnání kandidáta s kompetenčním modelem i dalšími kandidáty navzájem, výsledků AC lze úspěšně využít pro kompetentní rozhodování, zda je daný kandidát vhodný na specifickou pozici a jaké další perspektivní pozice by mohl v budoucnu zastávat, jak dále jeho kompetence rozvíjet
Více informací

Development Centre

 • metoda sloužící k identifikaci vzdělávacích a rozvojových potřeb zaměstnanců, talentů, pracovníků různých specifických profesí, personálních rezerv firmě
 • hodnotící psychologické postupy a techniky mají za úkol posoudit současnou situaci, odhalit osobní dispozice a navrhnout další formy rozvoje potenciálu člověka v součinnosti s jeho potřebami, možnostmi a strategickými záměry firmy
 • vždy přítomnost více hodnotitelů, kteří posuzují kandidáta z různých hledisek a dle různých kritérií během delšího časového úseku, obvykle 0,5 až 1 dne
Více informací

Audit spokojenosti zaměstnanců a motivačního klimatu firmy

 • analýza současných vztahů a atmosféry konkrétního pracoviště či celé firmy
 • posouzení funkčnosti, resp. nefunkčnosti vzájemné spolupráce v dané pracovní skupině, identifikace skupinových vůdců, resp. osob, které mohou přispívat ke skupinovým konfliktům, zmapování vzájemných vazeb mezi členy pracovní skupiny v závislosti naplnění pracovních cílů, postihnutí dynamiky neformálních vazeb mezi členy pracovní skupiny, posouzení předpokladů jednotlivých členů pracovní skupiny protýmovou práci
 • získání rámcového přehledu o motivační atmosféře firmy, o současné úrovni komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci a vedením firmy, o stylu řízení a jeho dopadu na pracovní výkon a spokojenost zaměstnanců, o informovanosti a ztotožnění se se strategiií, cíli a posláním firmy, o pracovní atmosféře a skupinovém klimatu v týmech, o zastávaných hodnotách jednotlivých zaměstnaneckých skupin a jejich vlivu na firemní kulturu a o úrovni motivačních faktorů a možnosti jejich efektivnějšího využití
 • úvodní analýza, baterie testů pro jednotlivé cílové skupiny, polostrukturované rozhovory s vybranými zaměstnanci, prezentace výsledků vedení firmy a zaměstnancům
Více informací

Profesní diagnostika a kariérové poradenství pro věkovou skupinu 13-26 let

 •  identifikace zaměření osobnosti v pracovní oblasti, hodnotová orientace
 • diagnostika rychlosti a správnosti myšlení, diferenciace pojmů jako předpokladu pro efektivní pracovní výkon
 • kariérové zacílení, kariérová kotva, profesní orientace a profesní typ
 •  posouzení výkonové motivace, tvůrčího potenciálu
 • možnost měření struktury inteligence, na základě výsledků posouzení vhodnosti dalšího studia či profesního zaměření
 • závěrečná zpráva z diagnostiky v podobě doporučení pro studium či volbu povolání
Více informací

Profesní a bilanční diagnostika a kariérové poradenství pro věkovou skupinu nad 26 let (nový start, změna kariéry, talenti, klíčoví zaměstnanci, apod.), kariérový koučink

 • osobnostní profil jedince poskytující informace o zaměření osobnosti – profesní orientaci, pracovním chování, sociálních kompetencích, psychické konstituci, intelektových schopnostech a předpokladech, charakterových vlastnostech, profilu výkonové motivace, manažerských předpokladech, hlavních týmových rolích a vhodném pracovním zařazení, popř. orientaci na zákazníka a jiných
 • cílem profesní a bilanční diagnostiky je lépe porozumět sami sobě, odhalit své nadání a talenty, silné stránky i rozvojové oblasti, poznat své hodnoty, ujasnit si své potřeby a vše následně sladit vzhledem k optimálnímu pracovnímu zařazení či směru kariéry a správné volbě kariérového směru
 •  kariérový koučink pak vede jedince dále v práci se získanými daty a pomáhá nalézt reálné akce k dosažení žádoucí vize kariéry
Více informací

Individuální psychologická poradenská činnost v různých oblastech

 • osobního rozvoje, jeho možností a bariér, zacílení
 • mobbingu, bossingu
 • řešení problémů a nedorozumění ve vztazích, potížích s komunikací
 • obtíží souvisejících se stresem, pracovním vypětím a přetížením, syndromem vyhoření
Více informací
Mám zájem

Pro více informací o nabídce nás neváhejte kontaktovat:

ilona.mickova@proudaktivit.cz
+420 720 402 520

Nebo nám rovnou nezávazně napište

Kontaktní formulář

Celé jméno *

Telefon

Email *

Text zprávy