Koučování

Koučování považujeme za neodmyslitelnou součást rozvoje a naplnění potenciálu jedince i týmu, a proto se snažíme o jeho nabízení v optimální linii: training - assessment - coaching


V koučování využíváme výsledkově orientovaný přístup, který vychází z Ericksonovských principů, NLP (neurolingvistické programování) nástrojů a 4-kvadrantového myšlení. Naši koučové jsou absolventy certifikovaného programu Erickson College International akreditovaného u International Coach Federation (ICF) a řídí se jejím etickým kodexem.

 

 

Spusťte si video pro více informací k programu.

 

Spusťte si video pro více informací k programu.

 

Spusťte si video pro více informací k programu.

Druhy koučinku

Individuální koučink

Komu je určen:

 • manažerům na všech stupních řízení, klíčovým zaměstnancům, talentům, všem těm, kteří chtějí posunout svůj potenciál a rozvinout žádoucí kompetence k efektivnímu vedení lidí a k dosahování optimálních výsledků

 

Cíle koučování:

 • zvyšování výkonnosti prostřednictvím individuálního rozvoje
 • vlastní sebepoznání a posouzení možností rozvoje
 • identifikace silných a slabších stránek, postupné naplňování rezerv
 • dosažení pozitivních změn v myšlení, částečná změna postojů na základě vlastní motivace koučovaného
 • získání energie a chuti do změn
 • učení se na základě vlastních zkušeností
 • maximalizace výkonu koučovaného za přispění promyšlenějších kroků k cíli
 • růst samostatnosti a sebeřízení jedince
 • rozvoj dovedností pro vedení lidí a vytváření pozitivních vztahů s nimi
 • žádoucí změna postojů koučovaného a jejich odraz v celkové životní spokojenosti

 

Obsah a forma koučování:

 • pravidelná individuální setkání kouče a koučovaného, kdy kouč provází jedince v nacházení jeho vlastní cesty k řešení
 • spojení transformačního a transakčního koučinku, tj. zaměření na pozitivní změnu osobnosti (dlouhodobější záležitost) a současně nabídnutí rychlých zásahů při řešení konkrétních situačních záležitostí, které koučovanému nabízí rychlý výsledek
 • spolupráce začíná analýzou a pojmenováním současného stavu a situace jedince a dále rozpoznáním záměrů a cílů, ke kterým chce koučovaný dojít
 • kouč neradí, ale pomáhá koučovanému najít vlastní cestu k osobnímu rozvoji a řešení aktuálních problémů – uvolňuje potenciál člověka
 • pracuje s postoji koučovaného a se sebereflexí, uvolňuje tak potenciál pro změnu
 • koučovaný se aktivně podílí na rozhodování o způsobech a průběhu dosahování cílů, přebírá odpovědnost za svůj rozvoj
Více informací

Skupinový koučink

Komu je určen:

 • profesní či rozvíjené homogenní skupině (stejné či podobné profesní zařazení či jinak specifická charakteristika skupiny, např. talenti, mistři, IT specialisté komunikující se zákazníky, apod.) do max. 8-10 osob

 

Cíle skupinového koučování:

 • získání nadhledu, uvědomění si skutečného stavu věcí, lepší orientace v situaci, zvažování možností řešení a postupná realizace řešení z pohledu jedince a jeho profesního zařazení optimálního
 • postupný rozvoj kompetencí účastníků díky koučovacím technikám a podnětům kolegů, sdílejících stejnou či podobnou pracovní pozici i každodenní realitu

 

Obsah a forma skupinového koučování:

 • skupinový koučink např. mistrů probíhá formou pravidelných měsíčních setkání, kdy na základě individuálních rozvojových plánů mistrů, požadavků nadřízených a skutečných potřeb firmy jsou vybrána témata a účastníci koučinku přinášejí své pohledy, zkušenosti i otázky (své příběhy), jak v dané oblasti postupují
 • každý z účastníků v průběhu setkání přispěje svým „příběhem“, oblastí, která je pro něj důležitá, zátěžová, s níž si dlouhodobě neví rady, má jisté pochybnosti v efektivitu svého řešení
 • kouč pomocí citlivé diskuse koučovaných vnáší do problematiky i jiné pohledy a otvírá možnosti přístupu k aktuálnímu problému
 • koučovaný projde celým koučovacím procesem před skupinou a zároveň získá další podněty od jiných mistrů. Na základě těchto zdrojů informací si stanoví svůj akční plán kroků, které do příštího setkání zrealizuje
 • nezbytným předpokladem pro skupinový koučink je atmosféra dobrovolnosti, důvěry, otevřenosti a týmovosti, která se skupinovým koučinkem významně posílí
Více informací

Týmový koučink

Komu je určen:

 • týmům vrcholových manažerů, projektovým týmům, týmům jednotlivých úseků apod., kteří mají společný cíl a hledají efektivnější cesty k jeho naplnění a k posílení vzájemné spolupráce

 

Cíle týmového koučování:

 • posouzení současné úrovně výkonnosti týmu, identifikace případných nedostatků ve výkonu
 • získání reálného obrazu o tom, jak tým spolupracuje a jak nejlépe přidělit úkoly členům týmu tak, aby byl maximálně využitý týmový potenciál a rostla týmová produktivita
 • definice vize a cílů týmu, kroků k jejich naplňování
 • posílení odpovědnosti týmu za výsledky, zaměření na klíčové oblasti výkonnosti
 • otevření kreativity týmu, nastartování pozitivního myšlení
 • využití potenciálu myšlení plynoucích z rozdílnosti pohledů
 • vzájemné lepší pochopení mezi členy týmu, zmírnění konkurence, negativních a přehnaně kritických pohledů jedinců uvnitř týmu, vzájemné lepší poznání a rozvoj mezilidských vztahů (osobní postoj, tolerance a adaptabilita, týmovost, empatie, respekt k ostatním apod.)

 

Obsah a forma týmového koučování:

 • pravidelná měsíční/čtvrtletní setkání koučovaného týmu a kouče k společnému hledání aspektů, které by se v týmu měly vyvážit či rozvinout, nově nadefinovat tak, aby současná úroveň výkonnosti týmu rostla
 • před zahájením týmového koučinku a po jeho skončení prochází tým zhodnocením výkonnosti a spolupráce (aasessmentem), tyto výsledky slouží k porovnání dosaženého stavu po skončení koučování, popř. k nadefinování oblastí, kterým by se týmový koučink měl přednostně věnovat
 • využití koučovacích technik, zkušenostního učení a týmových aktivit k posílení koučovacího procesu v týmu (např. Disney strategie, logické úrovně, kola rovnováhy, teambuildingové aktivity)
 • definice akčních kroků týmu a kontrola jejich naplňování
 • standardní využití dotazníků týmových rolí Belbin e-interplace při týmovém koučinku, zejména jeho zpráv o týmu umožňujících vyvážit tým optimálně co do zastoupení týmových rolí
Více informací
Mám zájem

Pro více informací o nabídce nás neváhejte kontaktovat:

ilona.mickova@proudaktivit.cz
+420 720 402 520

Nebo nám rovnou nezávazně napište

Kontaktní formulář

Celé jméno *

Telefon

Email *

Text zprávy